Jump to Content

Manzanar free press, May 9, 1945
Translation, Page 2
Japanese Section, Page 1
Japanese Section, Page 2
English Section, Page 1
English Section, Pages 2-3
English Section, Pages 2-4
English Section, Page 3; Translation, Page 1
English Section, Page 4
Click image for larger view