Jump to Content

Manzanar free press, May 23, 1945
English Section, Page 3
Translation, Page 2
Translation, Page 3
Japanese Section, Page 1; Translation, Page 1
Japanese Section, Pages 2-3
English Section, Page 1
English Section, Page 2; Japanese Section, Page 4
English Section, Page 3
English Section, Page 4
Click image for larger view

previous | next